Boston Terrier Dog black and white

Boston Terrier Dog black and white

Location: Palmer, Alaska.