White Boxer Dog
Melissa Laggis Photographer

White Boxer Dog

Location: Anchorage, Alaska.